Komornik Lipno Robert Damski

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lipnie
Robert Damski

"EXECUTIO IURIS NON HABET INIURIAM"

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lipnie Robert Damski, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 558/20 i inne w dniu 12-03-2024 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lipnie mającego siedzibę pod adresem ul. Piłsudskiego 15/17, 87-600 Lipno w sali nr 14, odbędzie się

                                                              druga licytacja 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o numerze 6, o pow. użytkowej 78,31 m2 położonego na parterze budynku mieszkalno-usługowego, składającego się z dwóch pokoi,
przedpokoju, kuchni i łazienki, znajdującego się w miejscowości Lipno, przy ul. Plac Dekerta 24, gmina Lipno, powiat lipnowski.
Z prawem do lokalu związany jest udział w wysokości 78/595 w częściach wspólnych budynku oraz taki sam udział w prawie własności gruntu pod budynkiem, stanowiącego działkę o numerze: 1229/6 o pow. 984 m2. Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lipnie księga wieczysta o numerze WL1L/00039330/0, będącego własnością Maria Guzowska.

Suma oszacowania wynosi 125 400,00 zł, zaś cena wywołania jest dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 83 600,00 zł.

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 12 540,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A O/Lipno 85102051700000190200581470
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Termin oglądania nieruchomości ustalono na dzień 11-03-2024r. godz 11 : 00
.
W Sądzie Rejonowym w Lipnie można przeglądać protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 137/20).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.