Komornik Lipno Robert Damski

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lipnie
Robert Damski

"EXECUTIO IURIS NON HABET INIURIAM"

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lipnie Robert Damski, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 481/22, w dniu 13-03-2024r o godzinie 12:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) drugi przetarg w trybie licytacji elektronicznej następujących nieruchomości: zabudowanej stanowiącej grunty rolne zabudowne, nr działki 390/6 o powierzchni 4,1286 ha położonej pod adresem: 87-605 Tłuchowo, ul. Leśna 21 , dla której Sąd Rejonowy w Lipnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1L/00028311/1, zabudowanej w części siedliskowej tj. na powierzchni 0,2249 ha wolnostojącym, parterowym budynkiem mieszkalnym, z poddaszem nieużytkowym, murowanym z 1969 r. o pow. zabudowy 88 m2 – murowanym budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 68 m2 wraz z drewnianą przybudówką o pow. zabudowy 27 m2, – murowanym budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 106 m2 wraz z drewnianą przybudówką o pow. zabudowy 25 m2, w pozostałej części stanowi: – tj. na pow. 0,8067 ha teren zakrzaczony i zadrzewiony, – tj. na pow. 3,097 ha grunty rolne użytkowe , będącej własnością dłużnika: Grzegorz Łuniewski.
Suma oszacowania wynosi 242 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 161 733,33 zł.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.
Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 24 260,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A O/Lipno 85102051700000190200581470
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
Termin oglądania nieruchomości został wyznaczony na dzień 11.03.2024 godz.12:00 Licytacja zakończy się w dniu 20-03-2024 o godzinie 12:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Komornik Sądowy
Robert Damski