Komornik Lipno Robert Damski

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lipnie
Robert Damski

"EXECUTIO IURIS NON HABET INIURIAM"

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lipnie Robert Damski, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 399/15 i inne w dniu 13-03-2024 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lipnie mającego siedzibę pod adresem ul. Piłsudskiego 15/17, 87-600 Lipno w sali nr 105, odbędzie się
pierwsza licytacja
udziału wynoszącego 1/3 części nieruchomości zabudowanej jest nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki gruntowe o numerach ewidencyjnych: 246/1, 209, 248, 75/1, o powierzchni ogółem: 16,15 ha, położona w miejscowości Gnojno, gmina Bobrowniki, powiat lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie. Działka nr 246/1 w części tj. na pow. 0,5800 ha stanowi siedlisko, natomiast w pozostałej części wraz z działkami nr 209, 248, 75/1 stanowi grunty rolne użytkowane rolniczo. Siedlisko nieruchomości zabudowane jest: budynkiem mieszkalnym, piętrowym, o pow. zabudowy 144 m2, z 1968 r., budynkiem gospodarczym, parterowym, o pow. zabudowy 44 m2, z 1978 r., – budynkiem gospodarczym, parterowym, (obora) o pow. zabudowy 154 m2, z 1994r., – budynkiem garażowym, parterowym, o pow. zabudowy 219 m2, z 1972 r., – budynkiem garażowym, parterowym, o pow. zabudowy 90 m2, z 1968 r., – budynkiem gospodarczym, parterowym, o pow. zabudowy 157 m2, z 1970 r., – budynkiem gospodarczym, parterowym, o pow. zabudowy 35 m2 z 1995 r.;dla której Sąd Rejonowy w Lipnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1L/00011467/7 przysługującej dłużnikowi: Dorota Wiesława Ostrowska.

Suma oszacowania wynosi 195 333,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 146 499,75 zł.

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 19 533,30 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A O/Lipno 85102051700000190200581470
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Termin oglądania nieruchomości ustalono na dzień 11-03-2024r. godz 09 : 30 .
W Sądzie Rejonowym w Lipnie można przeglądać protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 195/21).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.