Komornik Lipno Robert Damski

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lipnie
Robert Damski

"EXECUTIO IURIS NON HABET INIURIAM"

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lipnie Robert Damski, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-06-2024 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Lipnie mającego siedzibę pod adresem ul. Piłsudskiego 15/17, 87-600 Lipno w sali nr 105, odbędzie się
pierwsza licytacja
udziału wynoszącego 1/9 części nieruchomości stanowiącej działki nr 239/8, 239/9, 239/10 oraz zabudowaną nr 216/2 o łącznej powierzchni 11,3585 ha położonej pod adresem: 87-600 Lipno, Głodowo, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1L/00005140/4, będącego własnością dłużnika: Marek Braor.

Suma oszacowania wynosi 84 489,00 zł (udział w wymiarze 1/9 w prawie własności nieruchomości), zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 63 366,75 zł.

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 8 448,90 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A O/Lipno 85102051700000190200581470

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Termin oglądania nieruchomości ustalono na dzień 18-06-2024r. godz 11 : 00 .

W Sądzie Rejonowym w Lipnie można przeglądać protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 273/23).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.